книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
1.5. Обобщение результатов проведенного анализа и оценка вариантов улучшения финансового положения ОАО "ВНИИРТ"……………241341311 ( Дипломная работа, 92 стр. )
1.Основные понятия и содержание баланса - нетто. Взаимосвязь баланса и классификаций хозяйственных средств. Логическая последовательность отражения учетной информации и методика составления баланса. .Экономическое чтение и анализ бухгалтерского баланса. ( Контрольная работа, 25 стр. )
1.Смотреть замечания по тексту стр.28, 29, 30. 2.Материал работы устаревший, работа похожа на работу однокурсницы. 3.Доработать на отдельных листах. 3445234 ( Контрольная работа, 3 стр. )
10 принципов бухгалтерского учета (Украина) ( Контрольная работа, 12 стр. )
1111 (х)теория бух.учета.doc567 ( Контрольная работа, 15 стр. )
12. Принципы калькулирования затрат. Понятие объекта учета затрат, объекта калькулирования, место возникновения затрат, калькуляционной единицей ( Контрольная работа, 9 стр. )
1603. ИЗМЕРИТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ УЧЕТЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ( Контрольная работа, 11 стр. )
17 января 2000г. был акцептован и в дальнейшем не оплачен счет-фактура №100 ООО "ТТТ" на сумму 12000 руб.( в том числе НДС - 2000 рублей) 18 января 2003 года сумма задолженности была признана доходом, вследствие истечения срока исковой давности ( Контрольная работа, 10 стр. )
1С: предприятия - Учет услуг с поставщиками и подрядчиками ( Реферат, 14 стр. )
1Сущность и понятие амортизационной политики предприятия ( Курсовая работа, 22 стр. )
1Теоретическое обоснование вопросов учета финансовых результатов организации в экономической литературе 5764 ( Контрольная работа, 11 стр. )
2 Аудит учетной политики ОАО "Х".76 ( Контрольная работа, 1 стр. )
2 варианта контрольной работы по бухучету ( Контрольная работа, 8 стр. )
2. Документальное оформление и учет расчетов с покупателями и заказчиками…2541111 ( Контрольная работа, 23 стр. )
2. Методология бухгалтерского учета малых предприятий, применяющих журнально-ордерную форму бухгалтерского учета ( Контрольная работа, 47 стр. )
2. Организации, регулирующие международные правила бухгалтерского учета ( Контрольная работа, 14 стр. )
2. Особенности и нормативная база бухгалтерского учета валютных операций. ( Курсовая работа, 43 стр. )
2. Программные комплексы по автоматизации бухгалтерского учета 78865 ( Курсовая работа, 31 стр. )
2. Принципы калькулирования себестоимости продукции 14еу3522 ( Контрольная работа, 25 стр. )
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 192422 ( Контрольная работа, 29 стр. )
2. Оборотные и сальдовые ведомости 8к34224 ( Курсовая работа, 40 стр. )
2. Организация бухгалтерского учета расчетов с дебиторами е55к ( Курсовая работа, 47 стр. )
2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 162441 ( Курсовая работа, 54 стр. )
2. Организация бухгалтерского учета дебиторской задолженности на предприятии ЗАО "Уралсельмаш" ( Контрольная работа, 27 стр. )
2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ И МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ В ООО "ГАЛИНА" ( Дипломная работа, 84 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Kursovaja.su»