книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
"Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на организацию бухгалтерского учета"1 ( Дипломная работа, 101 стр. )
"Организация бухгалтерской службы в организации" (на примере ОАО "Совтрансавтоэкспедиция") ( Дипломная работа, 92 стр. )
"Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации" ( Дипломная работа, 84 стр. )
"Организация учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйства" кц24222 ( Курсовая работа, 39 стр. )
"Организация учета, амортизация основных средств. Нормативное регулирование, документооборот". ц3522 ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Показатели обеспеченности основными фондами и эффективности их использования. Пути повышения эффективности использования основных средств".0 ( Курсовая работа, 45 стр. )
"Поняття балансу. Форми балансу" (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
"Проблемы составления ликвидационного баланса на примере ОАО "Политехмер" Дятьковского района. ( Курсовая работа, 58 стр. )
"Расчетные операции" в АКБ "Сибирь" ( Контрольная работа, 6 стр. )
"Роль и задачи бухгалтерского учета. Активно-пассивные счета бухгалтерского учета". ( Реферат, 15 стр. )
"Совершенствование учета товарно-материальных ценностей" на примере ООО "Газтранссервис". е434 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Совершенствование системы анализа и учета затрат на производство" ( Курсовая работа, 57 стр. )
"Составление бухгалтерского баланса" е3у5224 ( Курсовая работа, 44 стр. )
"Управленческий учет и информационные бухгалтерские системы" 2412увы ( Курсовая работа, 61 стр. )
"Учет внешнеэкономической деятельности"1 ( Реферат, 19 стр. )
"Учет и анализ издержек обращения". 53каыввфыф ( Контрольная работа, 10 стр. )
"Учет и анализ реализации товаров" е3542244 ( Дипломная работа, 92 стр. )
"Учет и анализ расчетов по кредитам и займам на примере ОАО АКБ "РОСБАНКА". 8757р ( Контрольная работа, 13 стр. )
"Учет и аудит кассовых операций в кредитных организациях" н4533223 ( Дипломная работа, 78 стр. )
"Учет и аудит основных средств" е3523422 ( Дипломная работа, 83 стр. )
"Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами" е4пм ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Учет и аудит товаров на предприятиях розничной торговли (по материалам магазина № 39 "Овощи-Фрукты")" ( Дипломная работа, 124 стр. )
"Учет и контроль сметы расходов на примере ГУ - УРО ФСС РФ". е635242 ( Дипломная работа, 86 стр. )
"Учет и финансовый контроль по Единому социальному налогу" кй2341 ( Контрольная работа, 1 стр. )
"Учет и финансовый контроль по Единому социальному налогу". кц4232 ( Контрольная работа, 15 стр. )

Вступ

4. Якісні характеристики фінансової звітності.

42. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати

67. Характер змін в обліковій політиці

Висновки

Література

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

Власники і засновники підприємств хочуть бути впевнені в достовірності звітності. Добре налагоджена звітність підприємств є, безсумнівно, умовою любого правильно організованого бізнесу. Загалом звітність можна визначити як систему узагальнюючих та взаємопов'язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць, та текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності підприємств тощо. Підприємства складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, що використовує грошовий вимірник та ґрунтується на даних бухгалтерського обліку. Як правило, така звітність підлягає оприлюдненню.

У звітності необхідно дотримуватися органічної єдності показників, які в ній відображені. Мета складання будь-якої звітності підприємства - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

1. Звітність підприємств. Навчальний посібник. ? За ред.. проф.. Вериги Ю.А.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656с.

2. Лень В.С., Гливенко В.В. та інші. Звітність підприємств. Підручник.- Київ: Знання- Прес, 2004. - 474с.

3. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- Київ: КНЕУ, 2001.- 334с.

4. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і контрольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ / За загальною редакцією д-ра економічних наук, професора М.В.Кужельного.-К: Ельга, Ника- Центр, 2001.- 240с.

5. Сотникова Л.Т., Меланич ТА., Солодовник О.О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві. Навчально-методичний посібник .- Харків: ВД "Інжен", 2003.- 327с.

6. Чижевсъка Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей MM. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 7.050106 "Облік і аудит". За редакцією Ф.Ф.Бутинця.- Житомир: ЖІТІ .-2003.- 436с.

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Kursovaja.su»