книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
( Контрольная работа, 12 стр. )
«Этическая наука Аристотеля» ( Реферат, 16 стр. )
"Античная философия классического периода" ( Реферат, 17 стр. )
"Государство" Платона как эхо его жизненной драммы 9244141вв ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Гуссерль и основные проблемы феноменологической философии" ( Реферат, 12 стр. )
"Добро" и "зло". Совесть. Долг ( Реферат, 23 стр. )
"Древнегреческий философ Демокрит"2 ( Реферат, 9 стр. )
"И один и тот же мед мне кажется сладким, а страдающему желтухой - горьким" (Секст Эмпирик) Какой вывод делает отсюда скептик (агностик)? 0=6ру ( Контрольная работа, 7 стр. )
"Идеализм" и "материализм" в трактовке деятельности 10 ( Реферат, 15 стр. )
"ИСПОВЕДЬ" АВГУСТИНА АВРЕЛИЯ. АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ( Реферат, 13 стр. )
"Конец истории" и "Последний человек" (Футурология Ф. Фукуямы). ( Курсовая работа, 25 стр. )
"Конец истории" и "Последний человек" (Футурология Ф. Фукуямы). ( Курсовая работа, 25 стр. )
"Коперниканский переворот" Канта 73356 ( Контрольная работа, 27 стр. )
"Критика практического разума". ке24232 ( Контрольная работа, 26 стр. )
"Критические" концепции понимания бытия. Джордж Беркли ( Контрольная работа, 13 стр. )
"Культура и власть в работах М. Фуко" ( Курсовая работа, 35 стр. )
"Научный реализм" и проблема значения 678пп4 ( Контрольная работа, 24 стр. )
"Образ человека в поздний период античной философии" (сочинение) ец354222 ( Контрольная работа, 21 стр. )
"Общие закономерности и особенности развития философии на древнем Западе и Востоке" ( Реферат, 21 стр. )
"Пантеистическая философия В.Спинозы, ее рационализм" (сочинение). 5к ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Познавательная деятельность человека и ее философское осмысление". Составьте таблицу, отображающую суть споров между эмпириками, рационалистами и иррационалистами ( Контрольная работа, 19 стр. )
"Почему светская и церковная реакция клеймила Макиавелли." ( Реферат, 20 стр. )
"Предмет социальной философии"* ( Реферат, 20 стр. )
"Русская идея" в философии Н. А. Бердяева ( Реферат, 26 стр. )
"Свобода" без права: негативная природа коммунизма 10 ( Реферат, 17 стр. )

Завдання № 1 3

Завдання № 2 3

Завдання № 3 5

Завдання № 4 5

Завдання № 5 6

Завдання № 6 7

Завдання № 7.. 7

Завдання № 8.. 8

Завдання № 9. 10

Завдання № 10.. 11

Завдання № 11. 12

Завдання № 12 15

Завдання № 13. 18

МОДУЛЬ № 2

ТЕМИ 7 - 12

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ЗАХОДУ.

(ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ - ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ ХХ СТ.)

І. Перевірте рівень засвоюваності щойно вивченої вами теми шляхом письмових відповідей на поставленні запитання.

1. Сформулюйте чотири правила методу Р. Декарта, що сприяють правильній роботі інтелекту.

2. Які принципові зміни в науковій і філософській картині світу відбулися в Новий час?

3. Перерахуйте введені німецькою класичною філософією принципи.

4. В чому полягає значення перевороту І. Канта?

5. Що таке "абсолютна ідея" за Гегелем?

6. Порівняйте вихідні ідеї класичної й некласичної філософії.

7. Перерахуйте основні напрями у зарубіжній філософії ХХ ст.

8. Назвіть вихідні ідеї екзистенціалізму, філософської антропології, персоналізму та фрейдизму.

9. Перерахуйте основні філософські погляди Г. Сковороди.

10. .

II. Самоперевірка засвоєння змісту основних понять, категорій, тем шляхом їх визначення.

1. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст. - К., Либідь, 1998. - 368с.

2. Жарова Л.М., Мішина І.А., Михеєв А.А. Всесвітня історія: Новий час (ХVІ - кінець ХVІІІ ст.). - К., Генеза, 2001. - 238с.

3. Історія філософії: Словник / В.І.Ярошовець (заг.ред.). - К., Знання України, 2005. - 1199с.

4. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. - М., ИНФРА-М, 2005. - 576с.

5. Попович М.. Григорій Сковорода: філософія свободи. - К., Майстерня Білецьких, 2007. - 256с.

6. Рассел Бертран. Історія західної філософії. - К., Основи, 1995. - 759с.

7. Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, Свічадо, 1997. - Т. 2 : Філософія Нового Часу до 1830 року. - 352с.

8. Філософія: Навч. посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., Вікар, 2003. - 457с.

9. Філософський енциклопедичний словник / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди / В.І. Шинкарук (голова редкол.). - К., Абрис, 2002. - 742с.

10. Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А., Горський В. С., Лях В. В. Історія філософії: Підручник. - К., ПАРАПАН, 2002. - 774с.

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Kursovaja.su»