книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
«Анализ основного и оборотного капитала и пути повышения отдачи от его использования на примере предприятия «Югнефтепродукт-2000» ( Дипломная работа, 98 стр. )
«Анализ расходов на содержание и управление производством» ( Контрольная работа, 14 стр. )
«Анализ финансового состояния «ОАО «Ресурс» ( Дипломная работа, 106 стр. )
«Анализ финансового состояния» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации» ( Дипломная работа, 27 стр. )
«АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ» (ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «САДКО») ( Курсовая работа, 70 стр. )
«Анализ, учет и аудит торговых (товарных) операций» (по материалам ООО «Глобус Интернейшнл») ( Дипломная работа, 104 стр. )
«ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ООО «МЕГАСТАР» 18 ( Курсовая работа, 40 стр. )
«Оценка финансовой устойчивости торгового предприятия (на примере ОАО «Ресурс»)» ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Повышение финансовой устойчивости предприятия как фактор развития торговли в городе» на примере предприятия «ОАО «Ресурс» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Совершенствование финансового состояния ОАО «ТНК-Нижневартовск» ( Дипломная работа, 22 стр. )
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ» (на примере ОАО «Ресурс») ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Управление себестоимостью продукции (на примере ОАО «Варьеганнефтегаз»)» ( Дипломная работа, 210 стр. )
«Управление оборотными средствами на предприятии» (по материалам ОАО «Ресурс») ( Дипломная работа, 98 стр. )
«Экономический анализ» Вариант №2 ( Контрольная работа, 22 стр. )
" Рационализация аппарата управления ЗАО ИК "Финвест"1 ( Дипломная работа, 66 стр. )
"Анализ использования основных средств" ( Контрольная работа, 15 стр. )
"АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ"11 ( Курсовая работа, 33 стр. )
"Анализ ликвидности и платежеспособности коммерческой организации (на примере предприятия ООО "Филипп")" ( Дипломная работа, 72 стр. )
"Анализ оборачиваемости средств предприятия. Пути ускорения оборотного капитала." ОАО "Камчатцемент"…….. ( Курсовая работа, 34 стр. )
"Анализ финансовых результатов на примере магазина "Кош"". ( Дипломная работа, 105 стр. )
"Анализ финансового состояния предприятия ЖКХ"1 ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Анализ финансовых результатов на примере ОАО "Нептун" ( Курсовая работа, 21 стр. )
"Анализ финансового состояния предприятия ООО "РА "Триэс" и разработка мероприятий по его улучшению" ( Курсовая работа, 57 стр. )
"Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его улучшению"* ( Курсовая работа, 57 стр. )

Вступ 3

1. Теоретичні аспекти поняття виробничої потужності 5

1.1 Сутність виробничої потужності 5

1.2 Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків 10

1.3. Методики розрахунку виробничої потужності 16

2. Аналіз виробничої потужності підприємства 22

2.1 Характеристика підприємства 22

2.2 Залежність виробничої програми від виробничої потужності підприємства 25

3.Розробка шляхів щодо поліпшення виробнича потужність підприємства 28

Висновок 31

Список літератури 33

Додатки 35

Актуальність теми роботи величезна. Адже виробнича потужність підпри-ємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визна-чених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного викорис-тання прогресивної технології та організації виробництва.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Для багатономенклатурних виробництв потужність може визначатися та-кож вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику - нату-ральні показники за видами продукції; у знаменнику - загальний вартісний (грошовий) показник.

Мета цієї теми полягає в розкритті змісту аналізу виробничої потужності підприємства, а також аналізу фінансового стану підприємства.

Завданням роботи є:

1. Проведення аналізу виробничої потужності підприємства;

2. Аналіз фінансового стану підприємства;

3.Розробка шляхів щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Об'єктом дослідження виступає підприємство ТОВ "Берізка".

Джерелами інформації виступають: закони та нормативні акти, монографії та періодична література.

На підприємствах окремих галузей (наприклад цукрової та молочної про-мисловості) виробнича потужність характеризується 240 кількістю сировини, що переробляється за добу. Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резер-вну. Проектною є потужність, яка визначається в процесі проектування, реконс-трукції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства: вона вважа-ється оптимальною, оскільки склад і структура устаткування відповідають стру-ктурі трудомісткості запроектованої номенклатури продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її освоєння. Поточна (фактично досяг-нута) виробнича потужність визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або переви-щенням проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства. Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях націона-льної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості - для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпе-чення енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії - для переробки істотно збільшеного обсягу сільськогос-подарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки; на транспор-ті - для перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобу-дуванні та інших галузях - для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, прил

. Ценообразование в условиях рынка: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 2003. - 152 с.

8. Бусигін А.В. Предпринимательство. Учебник. - М.: ИНФРА - М, 2001.

9. Волков О.И Экономика предприятия/ М.Инфра.2004

10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теория і практика. - К.: Вища школа, 2003.

11. Економіка і підприємство. Підручник у 2-х томах. / За ред С.Ф. Покропі-вного. - К.: Хвиля-Прес, 2005. -т.2. -с.193 - 222.

12. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О.Швиданенко, .Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -248с.

13. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 528 с.

14. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку: визначення привабливого напряму діяльності // Маркетинг в Україні. - 2001. -№3.- С. 38-41.

15. Калина А.В. и др. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб. пособ. - К.: МАУП, 1998. - 266 с.

16. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економі-ка України - 1998 -№10 - с.48.

17. Кондратьєв О. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - 2002 - №9 - с.73.

18. Лисенко Ю., Єгоров П. Організаційно - економічний механізм управлін-ня підприємством // Економіка України - 2001. -№1 - с.86.

19. Маршал А. Принципы економической науки. В 3-х тт. - М.: Прогресс, - 2003. -т1. - с. 320 -399. -т.2. с.108 - 184.

20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента (перевод с английского) - М.: "Дело", 2002.

21. Парнюк В. Про практику калькування собівартості продукції та протизат-ратний механізм // Економіка України. - 2002 - №3 с.28.

22. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. - Л.: "Северо-запад", 2002

23. Стоян В. Методичні аспекти обліку витрат на виробництво // Фінанси України. - 2002 - №9 с.30.

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Kursovaja.su»