книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Алгоритм и содержание финансового анализа. Анализ хозяйственной деятельности предприятия ( Курсовая работа, 38 стр. )
Алгоритм, принципы и уровни анализа финансовой отчетности ( Контрольная работа, 25 стр. )
Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности предприятия ( Дипломная работа, 107 стр. )
Анализ имущественного положения предприятия ОАО «Электротех» ( Курсовая работа, 26 стр. )
Анализ организации муниципальных финансов (на примере городского округа «Г. Биробиджан») ( Дипломная работа, 87 стр. )
Анализ платежеспособности и деловой активности состояния ЗАО «Технократ» на основе бухгалтерского баланса ( Курсовая работа, 44 стр. )
Анализ платежеспособности ликвидности предприятия (на примере ООО "Автоном" ( Курсовая работа, 68 стр. )
Анализ прибыли и пути ее увеличения кафе "Махараджи" ( Курсовая работа, 50 стр. )
Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности ООО ПКФ "Артем" ( Дипломная работа, 80 стр. )
Анализ финансового состояния предприятия ОАО "Симбирск - спирт" ( Дипломная работа, 80 стр. )
Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО "Мечел" ( Курсовая работа, 39 стр. )
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ( Дипломная работа, 63 стр. )
Анализ финансовой устойчивости ООО "Славянка" ( Курсовая работа, 38 стр. )
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО "АЛТАЙЛЕСПРОМ" ( Курсовая работа, 43 стр. )
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РОМБ» ( Курсовая работа, 46 стр. )
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ФГУП НСМНУ «САМОТЛОРНЕФТЕАВТОМАТИКА ( Дипломная работа, 80 стр. )
Анализ активов ООО "Тюльпан" ( Реферат, 19 стр. )
Анализ активов организации и результатов хозяйственных операций при выборе источников финансирования инновационной деятельности ( Курсовая работа, 54 стр. )
Анализ антикризисного управления предприятия ( Курсовая работа, 39 стр. )
АНАЛИЗ БАЛАНСА ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО" ( Отчет по практике, 30 стр. )
Анализ баланса предприятия и его структуры ( Контрольная работа, 23 стр. )
Анализ баланса предприятия и его структуры ( Курсовая работа, 27 стр. )
Анализ безубыточности предпприятия ( Контрольная работа, 13 стр. )
Анализ безубыточности деятельности предприятия ( Курсовая работа, 34 стр. )
Анализ безубыточности ( Курсовая работа, 33 стр. )

Вступ 3

1. Теоретичні аспекти поняття виробничої потужності 5

1.1 Сутність виробничої потужності 5

1.2 Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків 10

1.3. Методики розрахунку виробничої потужності 16

2. Аналіз виробничої потужності підприємства 22

2.1 Характеристика підприємства 22

2.2 Залежність виробничої програми від виробничої потужності підприємства 25

3.Розробка шляхів щодо поліпшення виробнича потужність підприємства 28

Висновок 31

Список літератури 33

Додатки 35

Актуальність теми роботи величезна. Адже виробнича потужність підпри-ємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або надання певних послуг) заздалегідь визна-чених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного викорис-тання прогресивної технології та організації виробництва.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості. Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Для багатономенклатурних виробництв потужність може визначатися та-кож вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику - нату-ральні показники за видами продукції; у знаменнику - загальний вартісний (грошовий) показник.

Мета цієї теми полягає в розкритті змісту аналізу виробничої потужності підприємства, а також аналізу фінансового стану підприємства.

Завданням роботи є:

1. Проведення аналізу виробничої потужності підприємства;

2. Аналіз фінансового стану підприємства;

3.Розробка шляхів щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Об'єктом дослідження виступає підприємство ТОВ "Берізка".

Джерелами інформації виступають: закони та нормативні акти, монографії та періодична література.

На підприємствах окремих галузей (наприклад цукрової та молочної про-мисловості) виробнича потужність характеризується 240 кількістю сировини, що переробляється за добу. Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резер-вну. Проектною є потужність, яка визначається в процесі проектування, реконс-трукції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства: вона вважа-ється оптимальною, оскільки склад і структура устаткування відповідають стру-ктурі трудомісткості запроектованої номенклатури продукції, і має бути досягнута протягом нормативного терміну її освоєння. Поточна (фактично досяг-нута) виробнича потужність визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або переви-щенням проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року), вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства. Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях націона-льної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості - для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпе-чення енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії - для переробки істотно збільшеного обсягу сільськогос-подарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки; на транспор-ті - для перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобу-дуванні та інших галузях - для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, прил

. Ценообразование в условиях рынка: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 2003. - 152 с.

8. Бусигін А.В. Предпринимательство. Учебник. - М.: ИНФРА - М, 2001.

9. Волков О.И Экономика предприятия/ М.Инфра.2004

10. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теория і практика. - К.: Вища школа, 2003.

11. Економіка і підприємство. Підручник у 2-х томах. / За ред С.Ф. Покропі-вного. - К.: Хвиля-Прес, 2005. -т.2. -с.193 - 222.

12. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О.Швиданенко, .Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -248с.

13. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. -Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 528 с.

14. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку: визначення привабливого напряму діяльності // Маркетинг в Україні. - 2001. -№3.- С. 38-41.

15. Калина А.В. и др. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень): Учеб. пособ. - К.: МАУП, 1998. - 266 с.

16. Ковальов Д., Сухорукова Т. Економічна безпека підприємства // Економі-ка України - 1998 -№10 - с.48.

17. Кондратьєв О. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. - 2002 - №9 - с.73.

18. Лисенко Ю., Єгоров П. Організаційно - економічний механізм управлін-ня підприємством // Економіка України - 2001. -№1 - с.86.

19. Маршал А. Принципы економической науки. В 3-х тт. - М.: Прогресс, - 2003. -т1. - с. 320 -399. -т.2. с.108 - 184.

20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента (перевод с английского) - М.: "Дело", 2002.

21. Парнюк В. Про практику калькування собівартості продукції та протизат-ратний механізм // Економіка України. - 2002 - №3 с.28.

22. Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. - Л.: "Северо-запад", 2002

23. Стоян В. Методичні аспекти обліку витрат на виробництво // Фінанси України. - 2002 - №9 с.30.

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Kursovaja.su»