книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
"Разработка технологии технологии брощюровочно-переплетных процессов для изготовления издания в переплетной крышке"* ( Курсовая работа, 24 стр. )
"Разработка технологии послепечатных процессов для книжного издания"56 ( Курсовая работа, 27 стр. )
"Разработка технологической части полиграфического предприятия, выпускающего этикеточную продукцию"23 ( Реферат, 20 стр. )
2. Издания периодической печати Беларуси на современном этапе………………………………………………………………………………6 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 12 стр. )
АНАЛИЗ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА "ДРЕЛЬДОДЫР"……………………… ( Дипломная работа, 95 стр. )
Журнал "Архіви України" та його роль у вирішенні питань архівного будівництва (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Изучение брошюровки книжного блока. ( Курсовая работа, 32 стр. )
Колокол Герцена68 ( Реферат, 22 стр. )
Концепция литературно-художественного издания 13 ( Реферат, 24 стр. )
Курсовая работа по истории книжного дела на тему: "Электронные издания" ( Реферат, 17 стр. )
Проектирование и расчет послепечатного производства для книжно- журнального издания3 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Проектирование издания"* ( Курсовая работа, 22 стр. )
Проектирование технологии брошюровочно-переплетных процессов для книжного издания" 000 ( Курсовая работа, 29 стр. )
Проектирование технологии брошюровочно-переплетных процессов для книжного издания" 123 ( Реферат, 13 стр. )
ПРОЦЕСС МАКЕТИРОВАНИЯ КНИГИ 11 ( Реферат, 24 стр. )
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА "МЦФЭР" 58 ( Дипломная работа, 83 стр. )
Разработка технологии брошюровочно-переплетных процессов23 ( Курсовая работа, 27 стр. )
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ КНИЖНОГО ИЗДАНИЯ12 ( Курсовая работа, 25 стр. )
Разработка технологии брошюровочно-переплётных процессов для книжного издания"11 ( Курсовая работа, 36 стр. )
Разработка технологии брошюровочно-переплётных процессов для книжного издания** ( Курсовая работа, 39 стр. )
РЕДАКТОРСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ( Курсовая работа, 35 стр. )
Совершенствование мотивации и стимулирования труда ООО "Книжковий світ" (по заявке предприятия). (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Тема проекта "Разработка технологии и расчет брошюровочно-переплетных процессов для книжного издания в переплетной крышке"00 ( Курсовая работа, 33 стр. )
Технология брошюровочно-переплетных процессов для книжного издания8 ( Курсовая работа, 26 стр. )

Вступ ……………………………………………………………………… 2

І. Журнал "Архіви України" та його роль у вирішенні питань архівного будівництва …………………………………………………………

4

1.1. "Архіви України в 1947-1970 роках" ……………………………… 6

1.2. "Архіви України в 1970-1980 роках" ……………………………… 13

1.3. "Архіви України в 1990 роках" …………………………………….. 16

1.4. "Архіви України в 2000 роках" ……………………………………. 18

ІІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація …………... 21

Висновок …………………………………………………………………. 29

Список літератури ………………………………………………………. 30

Додатки …………………………………………………………………… 32

Значення спеціальних фахових видань для розвитку кожної галузі важко переоцінити. Періодичним виданням в Україні, що висвітлює питання теорії й практики архівної справи, розрахованих на працівників архівних установ, дослідників у галузі архівознавства, являється науково-практичний журнал "Архіви України", заснований в 1947 р. під назвою "Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління Міністерства внутрішніх справ УРСР".

Актуальність теми курсової роботи обумовлена важливим значенням журналу "Архіви України" у вирішенні питань архівного будівництва та архівознавства.

Курсова робота підготовлена на основі виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Серед опрацьованих джерел слід виділити довідкові видання, навчальні посібники, публікації у фахових періодичних виданнях та знайдені матеріали на Веб сайті Держкомархіву України.

Мета курсової роботи визначається важливістю дослідження публікацій на сторінках журналу "Архіви України", які висвітлюють питання архівознавства.

Завдання курсової роботи обумовленні її метою:

- виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи, систематизувати та логічно структурувати матеріал;

- дослідити історію виходу журналу "Архіви України" та матеріал надрукований на сторінках цього видання;

- охарактеризувати періоди виходу журналу "Архіви України" та публікації української архівної періодики, що являється вагомою складовою джерельної бази історії архівної справи та архівознавства.

Об'єктом дослідження для даної курсової роботи є журнал "Архіви України".

Предметом дослідження є питання архівознавства на сторінках журналу "Архіви України".

Методика дослідження обумовлена об'єктом і предметом курсової роботи. В основі робота написана з використанням методу аналізу виявленої інформації та її узагальнення.

Теоретична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про історію виходу журналу "Архіви України", його періодизації.

Зроблено спробу дослідити значення журналу "Архіви України" у вирішенні питань архівного будівництва.

Практична цінність полягає у набутті автором курсової роботи практичних навичок і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.

Дана курсова робота може поповнити комплекс науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни "Архівознавство", як для студентів Державної академії керівників кадрів культури і мистецтв, так і для студентів училища культури спеціальностей "Бібліотечна справа" та "Діловодство".

Студентська робота обумовлена логікою розгляду теми і складається з двох розділів.

І. Журнал "Архіви України" та його роль у вирішенні питань архівного будівництва

1.1. "Архіви України в 1947-1970 роках"

1.2. "Архіви України в 1970-1980 роках"

1.3. "Архіви України в 1990-х роках"

1.4. "Архіви України в 2000-х роках"

IІ. Українська архівна періодика: поняття та періодизація

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

1. Архівні установи України: довідник/ Редкол. Онищенко О.С., Р.Я. Пиріг (співголови) та ін. К., 2000. -260с.

2. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол. Р.Я.Пиріг (відпов. ред..) та ін. -Вип І. Архівоособа. -К., 1999. 328с

3. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник /Редкол.:Р.Я.Пиріг (голова) та ін. - Вип..3: Джерелознавчі дисципліни. -К., 2001. -576с.

4. Батюк А.А., Бутич М.І. "Архіви України": бібліографічний покажчик змісту, 1947-1970р.р. -К., 1999. -188с ("Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки", вип..3)

5. Боряк Г. Архіви - серце інформаційного поля // УК. -2005. -№37. - 26 лютого. -С.10

6. Аршавчик М.Я. Преса періодична// Джерелознавство історії України: Довідник /Редкол.: М.Я.Варшавчик (голова) та ін. -К., 1998. -С.120-122.

7. Видання державних архівних установ України 1925 - 2000р.р.: Бібліографічний покажчик. -К., 2001. -160с.

8. Всесоюзна нарада керівних працівників і спеціалістів архівних установ // Архіви України. -1986. -№3. - С. 3-11

9. Гудзенко П.П. Шаталіна Є.П. По сторінках бюлетеня "Архіви України" // Український історичний журнал. - 1980. - №7. - С. 65-77.

10. 200-й номер "Архівів України" // Архіви України. 1986. - №6 - С. 3-11

Фіалко В. "Архівам України - 20 років". - 1967. №3 - С.91.

11. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету України: історія, реалії, перспективи // Архіви України. - 2003. - №46. - С. 122-129.

12. Матяш І.Б. До історії створення і реорганізації журналу "Архівна справа" // Питання історії, історіографії, джерелознавства Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць. - Вип. Г. - К. - Чернівці, 1997. - С.296-303.

13. Матяш І. "Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників" (українська архівна періодика 20-30-х років) // Студія з архівної справи та та документознавства. - 1996. - Т.1 - с. 30-42

14. Матяш І.Б. Українська архівна періодика // Джерелознавство історії України: Довідник / Редкол М.Я. Варшавчик (гол.) та ін. - К., 1998. - С. 140-141.

15. Матяш І.Б. Українська архівна періодика // 1920-1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія. - К., 1999. - 480 с.

16. Матяш І.Б. Українська архівна періодика в бібліотечному вимірі// Бібліотечний вісник. - 1999. - №6. - с. 31-42.

17. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. Ред.. І.Б. Матяш та К.І. Климової. - К.: Видав.дім "КМ Академія", 2002. - С. 520-527.

18. Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2003 року // Архіви України. - 2003. - №4-6. - с. 329-330.

19. Програма збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр. // Бібліотечний вісник. - 1999. - №6. - с. 2-3.

20. Україна. Закон "Про національний архівний фонд і архівні установи" // Голос України. - 1994. - №18. - 29 січня. - с. 5-7.

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Kursovaja.su»